เริ่มต้น Coding สร้าง Mobile app อย่างมืออาชีพด้วย Kotlin และ Android Studio

การ Coding คือ การเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมเพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจด้วยภาษาหรือรหัส (Code)

เช่น JavaScript, Python หรือ PHP เป็นต้น โดยเราต้องมีทักษะในการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล

เนื้อหาในหนังสือนำเสนอการพัฒนา Application ด้วยภาษา Kotlin (ชื่อเกาะที่อยู่ตรงอ่าวหน้าเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่ทีมพัฒนานี้อยู่) ซึ่งเป็นภาษาหลักที่ Google กำหนดให้ใช้บน Platform ของ Android โดยใช้โปรแกรม Android Studio เริ่มตั้งแต่การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม การสร้างและทดสอบโพรเจกต์ ระบบ Layout เมนูและการแจ้งเตือน การสร้างไฟล์แชร์ข้อมูล การทำงานกับ Function พื้นฐานของ Mobile Devices การพัฒนาร่วมกับแผนที่ Google Maps การทำงานร่วมกับฐานข้อมูล SQLite ด้วย Room การสร้าง Animation ด้วย Motion Layout การสร้างไฟล์ apk หรือ aab สำหรับใช้งานจริง และการ Upload ขึ้น Google Play Store เป็นต้น

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/3Yfiga3