ดีวีดีประจำชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดีวีดีประจำชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ ให้ความรู้เรื่องการแจกแจงความน่าจะ สถิติวิเคราะห์การประมาณค่าและการทดสอบความแตกต่าง สถิติวิเคราะห์การทดสอบสมมุติฐาน สถิติไม่อิงพารามิเตอร์

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น