ซีดีเสียง 91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

ซีดีเสียง [sound recording] ประจำชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้เรื่องทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วย
สวนป่า กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กฎหมายด้านป่าชุมชน กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ