การแปลสำหรับนิเทศศาสตร์

การแปลที่ถูกต้องจะทำให้ผู้รับสารมีความเข้าใจตรงกันกับสิ่งที่เจ้าของภาษาต้องการสื่อ

สำหรับงานแปลด้านนิเทศศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการแปลข่าว บทความ ซึ่งมีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน หรือการแปลสารคดี เพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือความบันเทิง รวมถึงการแปลโฆษณา สิ่งสำคัญคือผู้แปลที่ดีจะต้องมีความรู้ด้านภาษาและเรื่องที่จะแปล

หนังสือเล่มนี้มีข้อแนะนำในการแปลสื่อประเภทต่างๆ ข้างต้น ปัญหาที่พบในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์เฉพาะที่ยังไม่มีการบัญญัติ ไวยากรณ์และโครงสร้างของภาษา รวมถึงการจัดเรียงประโยค เพื่อให้ผู้อ่านนำมาใช้เป็นแนวทางในการแปลให้ถูกต้องและสละสลวย

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/3lcXN8f