การเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นในงานกินอยู่ดูมอญ ราชบุรี ครั้งที่ 7

สำนักบรรณสารสนเทศ ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยร่วมกับ อาจารย์พิศาล บุญผูก ปราชญ์ท้องถิ่นและผู้เขียนหนังสือ วิถีมอญในไทย ให้ความรู้และเผยสารสนเทศเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมอญและข้าวแช่มอญ ในงาน “เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี” กินอยู่ดูมอญ ราชบุรี ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ณ วัดใหญ่นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

โดยได้ร่วมพูดคุย แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับข้าวแช่มอญ การทำข้าวแช่ กับข้าวข้าวแช่ และการกินข้าวแช่อย่างถูกวิธี ให้กับผู้เข้าร่วมงานที่เป็นชาวมอญจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ นครสวรรค์ ลำพูน ลพบุรี นนทบุรี ปทุมธานี กาญจนบุรี นครราชสีมา ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์และผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้าวแช่มอญจากชุมชนมอญต่าง ๆ อาทิ ชุมชนมอญจังหวัดเพชรบุรี ชุมชนมอญวัดพุตะเคียน จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนมอญคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี ชุมชนมอญหนองดู่ จังหวัดลำพูน ชุมชนมอญบ้านเขาแจง และชุมชนมอญคุ้งพยอม จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้เป็นสารสนเทศท้องถิ่นต่อไป

ในโอกาสนี้ สำนักบรรณสารสนเทศได้มอบหนังสือผลผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนพหุปัญญา ได้แก่ วิถีมอญในไทย พินิจหัตถศิลป์มอญ และวิจิตรศิลป์ดินเผาเกาะเกร็ด ให้กับ คุณคมสรร จับจุ ผู้นำชุมชนมอญ ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมมอญ ไว้ใช้ประโยชน์ด้านการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมมอญ และได้ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของประเพณีสำคัญเกี่ยวกับประเพณีสำคัญ ๆ ของชาวมอญทั้ง 12 เดือน จากแผ่นพับประเพณีเทศกาลงานบุญสำคัญมอญในรอบปี ให้กับผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นใช้ประโยชน์ในการศึกษาข้อมูล เป็นการเผยแพร่สารสนเทศด้านวิถีท้องถิ่นวัฒนธรรมมอญให้แพร่หลายและกว้างขวางยิ่งขึ้น

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น