เมืองน่าอยู่…ผู้สูงวัย

ไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากสิงคโปร์

องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่า พ.ศ. 2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึง การมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีฐานะยากจน สำหรับประเทศไทยสำนักงานสถิติแห่งชาติ สรุปว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยตั้งแต่ พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) โดยมีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.4 ของประชากรรวมทั้งประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2567-2568 (ค.ศ. 2024-2025)

ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ โดยประเทศลาวเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของจำนวนประชากรผู้สูงอายุต่ำที่สุด อุปสรรคสำคัญในการใช้ชีวิตสำหรับผู้สูงวัยคือ ความอ่อนล้าทางด้านร่างกายที่ไม่เท่ากับวัยหนุ่มสาว จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองคนเดียวได้ เมื่อโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์การอนามัยโลกได้กำหนดกรอบการพิจารณา “เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัย (Age-Friendly City)” ไว้ 8 ประเด็น ดังนี้  

  • พื้นที่สาธารณะภายนอกอาคารและตัวอาคาร
  • ระบบการเดินทางและขนส่งมวลชน
  • ที่อยู่อาศัย
  • การเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม
  • การได้รับการยอมรับในสังคม
  • การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและการจ้างงาน
  • การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
  • การสนับสนุนของชุมชนและการบริการด้านสุขภาพ

การมีสุขภาพดีเกิดจากการดูแลตัวเองแบบองค์รวม ใช่แค่การกินหรือออกกําลังกายเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถึงการอยู่อาศัยในสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่ดีงาม การออกแบบเมืองให้น่าอยู่จะช่วยทำให้สุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง หนังสือ “เมืองน่าอยู่ ผู้สูงวัย” เล่มนี้เป็นการนำเสนอการออกแบบเมืองและส่วนประกอบของเมืองเช่น ที่อยู่อาศัย พื้นที่สาธารณะ ระบบคมนาคม-ขนส่ง โดยใช้หลักการออกแบบเพื่อทุกคนการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสูงอายุ  (Age-Friendly City) การสร้างเมืองที่เป็นมิตรและน่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญมาก เพราะถ้าเราทำเมืองให้เป็นมิตรกับผู้อายุแล้ว คนทุกวัยก็สามารถอยู่ในเมืองนี้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยส่งผลให้ทุกคนมีสุขภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวนั่นเอง

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ