การดูแลญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : ความท้าทายสำหรับพยาบาลจิตเวช

โรคจิตเภท เป็นภาวะความเจ็บป่วยอย่างหนึ่งที่ผู้ป่วยจะมีความผิดปกติทางด้านความคิด สาเหตุการเกิดมีความซับซ้อน โดยมี 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยด้านจิตสังคม เช่น ความขัดแย้งภายในจิตใจ การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนในครอบครัว และปัจจัยด้านชีวภาพ เช่น พันธุกรรม ปัจจัยแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์และระหว่างคลอดที่ทำให้เกิดโครงสร้างของสมองที่ผิดปกติ ความปกติของระบบสารสื่อประสาทในสมอง เป็นต้น

ในปัจจุบันพบว่าความถี่ของข่าวผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชเพิ่มมากขึ้น คนกลุ่มนี้ต้องการผู้ดูแลที่เอาใจใส่ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหน หากแต่เป็นญาติของพวกเขานั่นเอง การดูแลผู้ป่วยจิตเภทนับเป็นงานหนักหากญาติผู้ดูแลเกิดความเครียดก็จะเปรียบเสมือนเป็นผู้ป่วยแฝง ที่อาจพัฒนาไปสู่ผู้ป่วยทางจิตได้

การดูแลญาติที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยนับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะญาติจะเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องดูแลผู้ป่วยต่อจากโรงพยาบาลในระยะยาว หากญาติผู้ดูแลสามารถดูแลผู้ป่วยจิตเภทได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจะทำให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างไม่ต้องให้คนรอบข้างกังวล

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/3IUq3Em