ห้องสมุดกับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา สาขา วิชาวิทยาการจัดการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ บริษัทเซ็นทรัล วัตสัน จำกัด รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา  ห้องสมุด มสธ. ให้การต้อนรับนักศึกษาและผู้บริหารของบริษัทเซ็นทรัล วัตสัน จำกัด  ในการเข้าชมห้องสมุด มสธ. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการเรียนของนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ บริษัทเซ็นทรัล วัตสัน จำกัด รุ่นที่ 2 โดยมีบรรณารักษ์ให้บริการนำชม ห้องสมุด มสธ. และเข้าเยี่ยมชม ถ่ายภาพที่ระลึกมุมสวยงามภายในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2