รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก

ยุค 5G ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศครั้งยิ่งใหญ่ของโลก การเข้ามาของ AI มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรม ความคิด วิถีชีวิต และอาชีพของมนุษย์ รวมถึงส่งผลต่อการบริหารภาครัฐที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตาม ผู้เขียนได้นำหลักธรรมในพระไตรปิฎกมาบูรณาการกับรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเนื้อหาในหนังสือ มี 12 บท ประกอบด้วย

บทที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 5G

บทที่ 2 พัฒนาการบริหารรัฐประศาสนศาสตร์ ยุโรป อเมริกา และยุค 5G

บทที่ 3 การเคลื่อนผ่านกระแสอนุรักษ์รัฐประศาสนศาสตร์

บทที่ 4 หลักคิดรัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลกยุค 5G

บทที่ 5 กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์บริการสาธารณะ

บทที่ 6 ผลกระทบรัฐประศาสนศาสตร์ยุคหลังการปฏิวัติ 2475

บทที่ 7 รัฐประศาสนศาสตร์ในบริบท 5G

บทที่ 8 รัฐประศาสนศาสตร์สองหมื่นปีสู่ประเทศไทย

บทที่ 9 ราชรัฐประศาสนศาสตร์ไทย

บทที่ 10 การสร้างทุนมนุษย์ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์

บทที่ 11 รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก

บทที่ 12 การพัฒนาทุนสมองในระดับอะตอมจิต IQ 4 ระดับ

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3IaKFZm