สำนักบรรณสารสนเทศ จัดนิทรรศการ “สุโขทัยธรรมราชา การศึกษาทางไกลทรงคุณค่า นนทบุรีศึกษาที่ยั่งยืน ” ในงานประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 สำนักบรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด มสธ.) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในหัวข้อ “สุโขทัยธรรมราชา การศึกษาทางไกลทรงคุณค่า นนทบุรีศึกษาที่ยั่งยืน ” ในงานประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ 

โดยมี รศ.กฤติกา จิวาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ และบุคลากรของสำนัก ให้การต้อนรับและนำชมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

นิทรรศการ “สุโขทัยธรรมราชา…การศึกษาทางไกลทรงคุณค่า…นนทบุรีศึกษาที่ยั่งยืน” ประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใน 3 ด้าน ได้แก่ 

1. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชจริยวัตรที่ทรงโปรดเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ พระราชดำรัสเรียนรู้ตลอดชีวิต ทรงเรียนรู้จากการอ่านหนังสือและจากประสบการณ์ ทรงเรียนรู้ด้านการปกครอง ทรงเรียนรู้ด้านการศึกษา ทรงเรียนรู้ด้านดนตรี ทรงเรียนรู้ด้านภาพนิ่ง ภาพยนตร์ วิทยุและการสื่อสาร และทรงสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 8 เรื่อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทย การศึกษาทางไกลทรงคุณค่า  ตรามหาวิทยาลัยจากพระราชลัญจกรพระแสงศรสามองค์ สีและต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยและประติมากรรมสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ พิธีราชทานปริญญาบัตร พระบรมราชานุสาวรีย์และศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์: ปูชนียสถานและอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย นักนวัตกรรมการศึกษาทางไกลในระบบเปิด และห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชานุสรณ์ เกียรติยศแห่ง มสธ.

3. นนทบุรีศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน เรื่องราวเกี่ยวกับโครงการนนทบุรีศึกษา ที่ดำเนินการโดยสำนักบรรณสารสนเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 มีผลผลิตเป็นหนังสือด้านองค์ความรู้ท้องถิ่นนนทบุรี จนได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่นระดับชาติ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ AR VR ที่นำเสนอเรื่องราวของข้อมูลท้องถิ่นนนทบุรี

รับชมนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://library.stou.ac.th/event/stou-identity-exhibition/