การบริหารความคิดด้วยการใช้ Mind Mapping

การเขียนแผนที่ความคิด มีประโยชน์มากมาย เป็นแนวทางในการวางแผนการทำงาน เป็นเครื่องมือ
ในการจัดลำดับความคิด และช่วยให้เกิดความคิดที่เป็นประโยชน์อย่างครบถ้วน โดย Mind map (แผนที่ความคิด) คือ เครื่องมือที่คิดค้นโดยชาวอังกฤษ ชื่อ Tony Buzan เป็นเครื่องมือด้านความคิดที่ออกแบบจากการเลียนแบบการทำงานของสมองภาษาของสมอง และเป็นวิธีเดียวกับที่สมองคิด โดยสามารถใช้ได้ทั้งการนำข้อมูลเข้า (จดบันทึก) และการนำข้อมูลออกจากสมอง (การระดมสมองและความคิดเห็น) การบริหารความคิดโดยการใช้ Mind Mapping เล่มนี้ ได้รวบรวมการบริหารความคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ และวิธีการเขียนแผนที่ความคิด ที่มีประโยชน์มากมาย เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการทำงาน เป็นเครื่องมือในการจัดลำดับความคิด และช่วยที่เกิดความคิดที่เป็นระบบได้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นและผู้ที่สนใจ เนื้อหาในเล่ม ประกอบด้วย การฝึกทักษะการคิด, ความหมายของทักษะการคิด, การคิดคล่องและคิดหลากหลาย, เทคนิคการระดมสมอง, หลักการ 4 ข้อ และขั้นตอน ของ Brainstorming, การคิดวิเคราะห์และคิดผสมผสาน, การคิดริเริ่ม การคิดแบบละเอียดชัดเจน ที่มาของ Mind Map ประโยชน์และความสำคัญของ Mind Map, ขั้นตอนการเขียนและแนวทางการเขียน Mind Map

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3qLmomR