สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหนังสือให้แก่สำนักบรรณสารสนเทศ และศวช.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ. ได้แปลหนังสือเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล Packaging Design for Recycling Guide ขององค์การบรรจุภัณฑ์โลก จาก World Packaging Organization โดยคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ และนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ค้นคว้าวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม มอบให้สำนักบรรณสารสนเทศและศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 10 แห่ง เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ อาคารบรรสาร ชั้น 1