สำรวจการใช้งานวารสารวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ตอบแบบสำรวจการใช้งานวารสารวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลรายชื่อวารสารวิชาการที่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษามีความจำเป็นต้องใช้งาน และใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2566

URL: https://shorturl.at/qGKV1