บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ ได้รับรางวัล “ดีเด่น” ในงานสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2566

สำนักบรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด มสธ.) ขอแสดงความยินดีกับคุณยวิญฐากรณ์ ทองแขก บรรณารักษ์ผู้ได้รับรางวัล ดีเด่น” จากการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทบรรยาย กลุ่มงาน Digital transformation for libraries in practice เรื่อง “สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษา: แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตในยุคเทคโนโลยีพลิกผัน” ในงานสัมมนาวิชาการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2566 “Digital Transformation in Cultural Heritage Management for Library” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

“สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษา: แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตในยุคเทคโนโลยีพลิกผัน” เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาในรูปแบบใหม่ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล โดยการสร้างสื่อและบริการในหลากหลายรูปแบบ อาทิ พัฒนาเว็บไซต์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คลังสารสนเทศดิจิทัล พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง และพัฒนาสื่อดิจิทัลต่าง ๆ เช่น นิทรรศการออนไลน์ บทความออนไลน์ในเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก สื่อเสมือนจริง (AR) คลิปวิดีโอ พอดแพสต์ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ นิทรรศการเสมือนจริง (Metaverse) เป็นต้น รวมถึงการจัดกิจกรรมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล