“ลานบรรณสาร” พีอาร์ยุคบุกเบิกของห้องสมุด มสธ.

ห้องสมุด มสธ. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่จัดตั้งเป็นศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยแรกเริ่มคือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน “จดหมายข่าว มสธ.” สิ่งพิมพ์รายสัปดาห์ของมหาวิทยาลัยที่จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2524 โดยเป็นการเผยแพร่ข่าวและกิจกรรมผ่านหัวข้อ “ข่าวสาร ศบส.”

หลังจากนั้นสำนักบรรณสารสนเทศได้จัดทำวารสารฉบับใหม่ขึ้นใช้ชื่อชั่วคราวว่า “ศบส. สัมพันธ์” เป็นฉบับปฐมฤกษ์ เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 และต่อมาห้องสมุด ได้มีการจัดกิจกรรมประกวดชื่อวารสารขึ้น ซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลจากทางห้องสมุด และห้องสมุดได้ชื่อวารสารฉบับใหม่ คือ “ลานบรรณสาร” เป็นวารสารราย 2 เดือน มีการเผยแพร่เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2529 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิดระหว่างบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมในวงการห้องสมุดให้บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันห้องสมุด มสธ. มีช่องทางประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการของห้องสมุดหลากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์และ Social media เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยทุกท่านสามารถติดตามข่าวสาร และสาระความรู้ดี ๆ ผ่านช่องทางได้ ดังนี้

ร้อยเรื่องเล่า… 100 ความทรงจำ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่