สำนักบรรณสารสนเทศ ได้รับรางวัล การประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักบรรณสารสนเทศ ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (Innovation and Good Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการคิดค้นสิ่งใหม่หรือพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ สำนักบรรณสารสนเทศได้รับรางวัล ชมเชยจากผลงาน การพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษาแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม โดย นายอาเขต แก้วสว่าง ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ และได้เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลเกียรติบัตร ในวันที่ 25 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1