พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสสิงคโปร์ ชวา บาหลี

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์เสด็จประพาสดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรี ทรงศึกษาการบริหารจัดการปกครองประเทศ และทอดพระเนตรภูมิสถานบ้านเมือง ได้เสด็จประพาส สิงคโปร์ ชวา และบาหลี เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2472 ถือเป็นการเสด็จพระราชดำเนินนอกพระราชอาณาจักรครั้งแรกในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสิงคโปร์ ชวา บาหลี ด้วยเรือพระที่นั่งจักรีจากกรุงเทพมหานคร ถึงประเทศสิงค์โปรเป็นจุดหมายแรก มีการจัดต้อนรับพระองค์อย่างสมพระเกียรติ พระองค์ทรงใช้การกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ทรงเทนนิสกับองครักษ์และเลขานุการของผู้สำเร็จราชการแทนพระราชินีของอังกฤษ และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงกอล์ฟร่วมกับเซอร์ฮิวช์ คลิฟฟอร์ด ผู้สำเร็จราชการแทนพระราชินีอังกฤษแห่งสิงคโปร์ 

ประเทศสิงคโปรได้จัดเรือถวายพาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังชวา  เมื่อเสด็จไปถึงทางเนเธอร์แลนด์ที่เป็นเจ้าอาณานิคมได้จัดการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ ในการเสด็จไปชวาครั้งนั้น พระองค์ทอดพระเนตรกิจการต่าง ๆ อย่างสนพระทัย ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เช่น กิจการสถานีวิทยุ  ด้านเกษตรกรรม ทรงเยี่ยมไร่ชา ไร่อ้อย ด้านอุตสาหกรรม ทรงเยี่ยมชมกิจการโรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตยาควินิน ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรงเยี่ยมชมโบราณสถานหลายแห่งในชวา ได้แก่ โบราณสถานที่ราบสูงเดียง โบราณสถานในบาหลี เป็นต้น

ข้าราชการเนเธอร์แลนด์ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ เมืองตะเวเรเดน

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ฉายพระบรมฉายาลักษณ์คู่ในการเสด็จบ้านนาย บี กวัต กุ่น เศรษฐีน้ำตาลชาวจีน

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงฉายพระรูปร่วมกับสุสุฮูนันแห่งสุรคาร์ตา

พระบาทสมเด็จประปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ที่บอยเตนซอร์ก

โบราณสถานบุโรพุทโธ บนเกาะชวา

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จเยือนโบราณสถานบุโรพุทโธ บนเกาะชวา

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยือนโบราณสถานบุโรพุทโธ บนเกาะชวา

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยือนโบราณสถานบุโรพุทโธ บนเกาะชวา

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์แบบชาวบาหลี

เรียบเรียงโดย

ธนพล นนทสุตวงศ์ บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ

เอกสารอ้างอิง

ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล. (2015). การเสด็จประพาสสิงคโปร์ ชวา และบาหลี. สถาบันพระปกเกล้า. http://wiki.kpi.ac.th

สถาบันพระปกเกล้า. (2564). พระปกเกล้าเมื่อคราวเสด็จฯ อาคเนย์. สถาบันพระปกเกล้า.