หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชา 81310 ปรัชญาการเมือง

หนังสือเสียงระบบเดซี [sound recording] ชุดวิชาปรัชญาการเมือง Political philosophy สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาปรัชญาการเมือง
 2. ความยุติธรรม
 3. ความสูงสุดของศาสตร์แห่งการเมือง
 4. ปรัชญาคริสต์กับสังคมการเมืองยุคกลาง
 5. ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่
 6. องค์อธิปัตย์กับสังคมการเมือง
 7. กำเนิดลัทธิเสรีนิยมประชาธิปไตยสมัยใหม่
 8. เสรีภาพกับสัญญาประชาคม
 9. สังคมการเมืองกับปัญหาความเปลี่ยนแปลง
 10. ปรัชญาประวัติศาสตร์กับปรัชญาการเมือง
 11. ทฤษฎีการปฏิวัติสังคม
 12. ระเบียบทางสังคมในปรัชญาตะวันออก
 13. ปรัชญาผู้ปกครองตะวันออก
 14. ปรัชญาศาสนากับสังคมในปัจจุบัน
 15. ความคิดทางการเมืองไทย