การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน

เกมมิฟิเคชัน (Gamification) คือการใช้กลไกองค์ประกอบการออกแบบเกมเพื่อความสนุกโดยสามารถนำมาปรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจและการกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกแบบกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรม โดยเครื่องมือนี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบันเทิงและการตลาด ที่เห็นตัวอย่างได้ชัดเจนคือ ระบบบัตรสะสมแต้มของร้านค้า หรือบริษัทขายออนไลน์
แนวคิดเกมมิฟิเคชันที่มุ่งเน้นในหนังสือเล่มนี้ ได้นิยามความหมายของคำว่า เกมมิฟิเคชัน คือ การใช้กลไกองค์ประกอบการออกแบบเกมเพื่อความสนุก โดยนำมาปรับปรุงใช้ในกิจกรรมหรืองานสารสนเทศในสถานการณ์โลกความเป็นจริง การใช้เทคนิคและกลไกลองค์ประกอบการออกแบบเกมมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกแบบกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาว  แนวคิดนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในอุตสาหกรรมความบันเทิงและการตลาดอย่างกว้างขวางในประเทศ รวมถึงประเทศไทยเองก็ได้ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อเข้าถึงผู้ใช้งานระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็น 6 บท ดังนี้
บทที่ 1 ความหมาย แนวคิดของเกม เกมมิฟิเคชัน
บทที่ 2 เกมมิฟิเคชันกับหลักการทางจิตวิทยา
บทที่ 3 กระบวนการพัฒนาเกมมิฟิเคชัน
บทที่ 4 โครงสร้างการทำงานของเกมและเกมมิฟิเคชัน
บทที่ 5 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชัน
บทที่ 6 กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเกมมิฟิเคชัน

          นอกจากนี้ เกมมิฟิเคชันยังมีประโยชน์หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาพัฒนาการด้านความฉลาดทางอารมณ์ สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลได้ เช่น ส่งเสริมการเข้าสังคม เกิดความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหา เป็นต้น

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3MnngG5

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น