ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว

ผู้เขียนให้คำนำในหนังสือเล่มนี้ส่วนหนึ่งว่า “… การนำประวัติศาสตร์มาร่วมกับการท่องเที่ยว ไม่ใช่เพียงการพูดเนื้อหาประวัติศาสตร์เอาไปบรรยายการท่องเที่ยว แต่ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นการนำเอาประวัติศาสตร์มาเป็นเนื้อหาในการจัดวางแผนการท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์ …”

การจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ผู้นำเที่ยวหรือผู้จัดเส้นทางจะต้องมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์เพื่อให้สามารถจัดลำดับเส้นทางการท่องเที่ยวตามขั้นของเวลาเพื่อสื่อถึงลำดับของเหตุการณ์ได้ และเพื่อให้เกิดการร้อยเรียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปด้วยกัน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทางได้รับความรู้และความเพลิดเพลิน ทำให้รู้สึกว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าศึกษาค้นคว้า

เนื้อหามีจำนวน 6 บท ประกอบด้วย

1. รู้จักประวัติศาสตร์ : ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว การให้ความหมาย หลักฐาน วิธีการ พัฒนาการของการศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

2. พัฒนาการชุมชนและรัฐในประเทศไทยก่อนรวมศูนย์อำนาจสมัยอยุธยา กล่าวถึงพัฒนาการของรัฐในประเทศไทย รัฐโบราณ แว่นแคว้นและอาณาจักร

  • ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ : พระปฐมเจดีย์, เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดมหาธาตุ, พระอจนะ วัดศรีชุม

3. กรุงศรีอยุธยา ต้นธารประวัติศาสตร์ไทย อยุธยาก่อนเสียกรุงครั้งที่ 1 การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ก่อนและหลังเสียกรุง

  • ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ : คุ้งน้ำหน้าวัดพนัญเชิง, ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก วัดพนัญเชิง, เศียรพระพุทธรูป ธรรมมิกราช, วัดพุทไธสวรรค์, วัดพระราม, วัดมหาธาตุ, วัดพระศรีสรรเพชญ์

4. ธนบุรี-รัตนโกสินทร์ตอนต้น : สืบทอดอยุธยาวางรากฐานอยุธยา การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สมัยธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น

  • ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ : พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, โบสถ์คอนเซปชัญ, หน้าบันอุโบสถ ศิลปะแบบพระราชนิยม รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, วัดราชโอรสาราม

5. รัตนโกสินทร์สมัยปรับปรุงและปฏิรูปบ้านเมือง บริบทของการรับรู้ความทันสมัยแบบใหม่

  • ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ : พระตำหนักวินเซอร์ ในบริเวณวังสระปทุม, ไปรษณียาคาร, พระที่นั่งอนันตสมาคม และพระราชวังดุสิต, ถนนราชดำเนิน, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, พระนครคีรี หรือเขาวัง

6. การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 บริบทของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คณะราษฎร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง

  • ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ บางเขน, อาคารที่ทำการไปรษณีย์กลาง บางรัก, อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ