ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “นวัตกรรมวิจิตร ลิขิตการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้”

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการภายใต้แนวคิด 45 ปี มสธ. กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต “นวัตกรรมวิจิตร ลิขิตการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้” โดยโครงการจัดนิทรรศการนี้จะกล่าวถึงประวัติ ผลงานและนวัตกรรมอุดมศึกษาอันเกิดจากแนวคิดและการดำเนินการของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน ในการรังสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา คิดสร้างสิ่งใหม่ ๆ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกับวงการการศึกษาของประเทศไทย จนส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชีวิต และสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลความรู้ และมีส่วนร่วมในการระลึกถึงบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย อันจะนำมาสู่ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อไป

ห้องสมุด มสธ. ได้จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่

  1. นิทรรศการเคลื่อนที่ “นวัตกรรมวิจิตร ลิขิตการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้” จัดแสดงบริเวณ ณ อาคารบริหาร มสธ. ชั้น 1 สามารถเข้าชมตั้งแต่วันนี้ – 28 ธันวาคม 2566

  2. นิทรรศการออนไลน์ “นวัตกรรมวิจิตร ลิขิตการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้” สามารถรับชมได้ที่ https://wichitsrisa-an.stou.ac.th หรือ https://library.stou.ac.th/wichit

ติดต่อขอรับหนังสือได้ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.) ณ เคาน์เตอร์บริการห้องสมุด มสธ. อาคารบรรณสาร ชั้น 1 มสธ. หรือขอรับในรูปแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ (แจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์ม)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • หน่วยจดหมายเหตุ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.
  • โทร. 02 504 7467 , 02 504 7468