สำนักบรรณสารสนเทศจัดกิจกรรม “Teacher’s Day Movies” ร่วมรับชมภาพยนตร์วันครู เพื่อส่งมอบความสุขในวันครู

สำนักบรรณสารสนเทศจัดกิจกรรม “Teacher’s Day Movies” ร่วมรับชมภาพยนตร์วันครู เพื่อส่งมอบความสุขในวันครู และรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้อบรมสั่งสอน เสียสละถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ทุกคน เนื่องในวันครูแห่งชาติ ในวันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านโสตทัศน์ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสร้างคุณค่าของสื่อโสตทัศน์มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา โดยจัดแสดงโสตทัศนูปกรณ์ในแต่ละยุคสมัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้สัมผัสจริง และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของสื่อโสตทัศน์แต่ละชิ้น ซึ่งเป็นมรดกโสตทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่สำนักบรรณสารสนเทศได้จัดให้บริการในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องเล่นวิดีโอ เครื่องเล่นเทปคาสเซ็ท เครื่องฉายสไลด์ รวมถึงการจัดฉายภาพยนตร์ทรงคุณค่า เพื่อมิให้สูญหายไปตามกาลเวลา