การจัดแสดงนิทรรศการ “วิถีวัฒนธรรมมอญ” ในกิจกรรม..ร้อยเรื่องราว ร้อยภาพเล่า วัดจันทน์กะพ้อ ตลาดอิงน้ำ สามโคก ปทุมธานี

สำนักบรรณสารสนเทศให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในกิจกรรม “ร้อยเรื่องราว ร้อยภาพเล่า วัดจันทน์กะพ้อ ตลาดอิงน้ำ สามโคก ปทุมธานี” ของกลุ่มฅนรักษ์น้ำ ที่จัดขึ้น ณ วัดจันทน์กะพ้อ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 เพื่อเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นเกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมมอญด้านต่างๆ โดยนำนิทรรศการเคลื่อนที่ จำนวน 17 เรื่อง ไปจัดแสดงให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ดนตรี อาหาร และกิจกรรมสันทนาการ อาทิ ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง พิธีรำสามถาด มอญรำ : ได้รำได้บุญ ลูกหนู ดอกไม้แห่งศรัทธา ส่งพระสงฆ์มรณาสู่สวรรค์เรือมอญ..ตำนานการค้าขายทางเรือบ้านศาลาแดงเหนือ พาดไหล่สไบมอญ สะท้อนอารยชนคนมอญ กะละแม ขนมแห่งความสามัคคี เอื้ออารีของชุมชน สะบ้ามอญ นันทนาการสานสัมพันธ์ และได้นำเอาหนังสือสารสนเทศท้องถิ่นที่สำนักบรรณสารสนเทศจัดทำไปเผยแพร่ให้ความรู้ อาทิ วิถีมอญในไทย พินิจหัตถศิลป์มอญ วิจิตรศิลป์ดินเผาเกาะเกร็ด พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก ปี่พทาย์มอญรำ นนทบุรีศรีมหานคร ซึ่งนิทรรศการที่จัดแสดงจะเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่เกิดความรักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การรักษาและเผยแพร่ สืบสานให้มีความยั่งยืนในอนาคต

ในกิจกรรม สำนักบรรณสารสนเทศได้ร่วมกับชาวชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ ให้ความข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับชุมชน อาชีพของชุมชน อาหาร และการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัดศาลาแดงเหนือ และจัดทำแผ่นความรู้จากหนังสือมรดกบ้านศาลาแดงเหนือ จำนวน 2 เรื่อง คือ นิทานคติธรรม..คำสอนจากคัมภีร์ใบลาน และ อาหารท้องถิ่นบ้านศาลาแดงเหนือ ไปร่วมเผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เดินทางไปเยี่ยมชุมชน วัด และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับคัมภีร์ใบลาน ที่วัดศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ด้วย

นอกจากนี้ ยังได้มอบหนังสือในโครงการนนทบุรีศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดจันทน์กะพ้อ และหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดจันทน์กระพ้อ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไว้ใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาข้อมูลท้องถิ่นต่อไป