นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Library Tour: เรียนรู้ตลอดชีวิตกับห้องสมุดและอัตลักษณ์ มสธ. ครั้งที่ 2

สำนักบรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม Library Tour: เรียนรู้ตลอดชีวิตกับห้องสมุดและอัตลักษณ์ มสธ. เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ อาคารบรรณสาร โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาไทยคดีศึกษา จำนวน 45 คน ในโอกาสที่เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 รับชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย และรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การให้บริการห้องสมุดและแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ โดยนางสาวปวีณ์ธิดา เนตรหาญ และหัวข้อเรื่อง การบริการสารสนเทศอัตลักษณ์ มสธ. โดยนางสาวรัชกร คงเจริญ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4

กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 พร้อมเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยนางกวิสรา เรือนทองใบ นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ร่วมสนุกในกิจกรรมตอบคำถาม “แฟนพันธุ์แท้ห้องรัชกาลที่ 7” และกิจกรรม “แชะ & แชร์” เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ

กิจกรรม Library Tour: เรียนรู้ตลอดชีวิตกับห้องสมุดและอัตลักษณ์ มสธ. เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ห้องสมุด มสธ. ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแนะนำการบริการของห้องสมุด รวมถึงสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของ มสธ. ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชน ด้วยการขยายโอกาสทางการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

@stoulibrary ประมวลภาพกิจกรรม Library Tour: เรียนรู้ตลอดชีวิตกับห้องสมุดและอัตลักษณ์ มสธ. ครั้งที่ 2 นำโดยคณาจารย์และนักศึกษาศิลปศาสตร์ มสธ. #Library #ห้องสมุดมสธ #มสธ #STOU #ห้องรัชกาลที่7 #LibraryTour #แนะนำห้องสมุด #ห้องสมุด #อัตลักษณ์มสธ #รัชกาลที่7 ♬ เสียงต้นฉบับ – ห้องสมุด มสธ.