Storytelling

Storytelling (การเล่าเรื่อง) คือการถ่ายทอดเรื่องราวไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงจากสิ่งที่พบในชีวิตประจำวัน เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางไปยังที่ต่างๆ ข่าวสาร หรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการ เช่น นิทาน ภาพยนตร์ การโฆษณา ฯลฯ

องค์ประกอบของเรื่องเล่าที่ดีจะต้องมีการเรียงลำดับเหตุการณ์ ช่วงเวลา หรือสถานที่ เพื่อให้เข้าใจง่ายไม่สับสน มีการเชื่อมโยงหรือดำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน

ผู้เล่าควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะเล่า กลุ่มเป้าหมาย จากนั้นจึงเลือกเรื่องที่สามารถทำให้ผู้รับสารมีส่วนร่วม (Engagement) กับเรื่องเล่านั้นได้ โดยการออกแบบเรื่องเล่าให้เหมาะสม เล่าเรื่องให้ดึงดูดความสนใจภายในช่วง 10 วินาทีแรก อาจมีการใช้ภาพ วิดีโอ เสียงดนตรีหรือเสียงเพลงประกอบ และผู้เล่าควรฝึกฝนการใช้เสียงให้มีความดังพอเหมาะ พูดให้ชัดเจน ใช้ภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน มีการเน้นน้ำหนักเสียงตามเนื้อหาเรื่องเล่า เป็นต้น

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/4bCzZ2N