การเผยแพร่หนังสือที่จัดพิมพ์โดยสำนักบรรณสารสนเทศเพื่อความยั่งยืนในระดับนานาชาติ

สำนักบรรณสารสนเทศ โดยนางกัลยาณี ศุภดิษฐ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ เป็นผู้แทนผู้อำนวยสำนักบรรณสารสนเทศ มอบหนังสือที่จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยสำนักบรรณสารสนเทศ ประกอบด้วย หนังสือในโครงการนนทบุรีศึกษา หนังสือที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และหนังสือที่เกี่ยวกับบุคคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยและวงการศึกษาไทยให้กับหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน สำนักงานใหญ่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ตามที่มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ผ่านมาทางสำนักงานหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน สถานทูตอเมริกา ประเทศไทย เนื่องจากเห็นว่าเป็นหนังสือดังกล่าวที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริการแก่สมาชิกของหอสมุด นักศึกษา และประชาชนที่สนใจศึกษาค้นคว้า โดยมีนางสาวอภิลักษณ์ ภิญโญลักษณา บรรณารักษ์จากสำนักงานหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน สถานทูตอเมริกา เป็นผู้แทนรับมอบ โดยหนังสือดังกล่าวจะนำไปให้บริการที่หอสมุดรัฐอเมริกัน (Library of Congress) และห้องสมุดอีก 5 แห่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Harvard University, University of Hawaii, University of California, LA และ University of Washington

ทั้งนี้ หนังสือที่มอบให้ ได้แก่

  • วิถีมอญในไทย
  • วิจิตรศิลป์ดินเผาเกาะเกร็ด
  • พินิจหัตถศิลป์มอญ
  • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก
  • สามัคคิยารักษ์รามัญ
  • พระราชสมัญญาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • วิจิตรกิตติการ: ประวัติ ผลงานและบรรณานุกรมผลงาน (พ.ศ. 2554-2561)
  • คารวะอาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น