สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 22

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 22 นี้ มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ จำนวน 3 เรื่อง
ได้แก่ 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 2. ตาลปัตร พัดยศ และ 3. ตู้พระธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายถึง เครื่องประดับเกียรติยศซึ่งเป็นของพระมหากษัตริย์สำหรับทรงใช้ประดับพระองค์เองหรือพระราชทานแก่บุคคลที่มีความดีความชอบอย่างใดอย่างหนึ่งตามพระราชอัธยาศัยหรือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากเราจะเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ กันในแต่ละโอกาส
เรายังพบเห็นบุคคลอื่นแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ว่าเป็นเครื่องประดับ หมายความว่า ใช้ประดับบนเสื้อผ้า อาภรณ์นอกเหนือจากการ
แต่งกายตามปกติ เครื่องประดับดังกล่าวอาจมีทั้งที่เป็นสายสร้อย เหรียญ ดวงตรา แพรแถบสวมคอ แพรแถบประดับอกเสื้อ แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ แพรแถบสายสะพาย

ความสำคัญ คุณค่าของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือ การเป็นเครื่องประดับแสดงความมีเกียรติยศ เพราะผู้ได้รับพระราชทานย่อมต้องมีคุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยถือตามความพอพระราชหฤทัยส่วนพระองค์ บางครั้งผู้ได้รับพระราชทานอาจเป็นประมุขของรัฐต่างประเทศ  ชาวต่างประเทศทั่วไป ส่วนที่เป็นชาวไทย ผู้ได้รับพระราชทานมีทั้งที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ดำรงตำแหน่งบางประเภท ข้าราชการประเภทต่าง ๆ ผู้บริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ นักวิชาการที่มีผลงานดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ศาสนาหรือประชาชน นักกีฬาที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ศิลปินแห่งชาติ บางกรณีมีการพระราชทานแก่พระภิกษุแต่เพื่อความเหมาะสมมิได้นำมาประดับที่เครื่องแต่งกายของพระภิกษุ แต่ประดับไว้ที่พัดยศแทน

หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 22 ยังมีเนื้อหาสาระอีก 2 เรื่อง ที่น่าสนใจ ได้แก่ ตาลปัตร พัดยศ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความหมายของตาลปัตร และพัดยศ ที่มาของตาลปัตร ความเป็นมาของการใช้ตาลปัตรในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของสมณสักดิ์และพัดยศ ลักษณะพัดยศตามลำดับชั้นสมณศักดิ์ พัดยศพิเศษ พัดรัตนาภรณ์ การสร้างและการออกแบบตาลปัตร หลักเกณฑ์การใช้พัดยศ คุณค่าของตาลปัตร พัดยศ ตู้พระธรรม มีเนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างตู้พระธรรม ลักษณะของตู้พระธรรม การตกแต่งตู้พระธรรม อายุสมัยของตู้พระธรรม การประยุกต์ใช้ตู้พระธรรมในปัจจุบัน บรรณานุกรมหนังสืออ้างอิง

หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 22 เนื้อหาทำให้ผู้อ่านมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันศาสนา และสถาบันชาติ  นอกจากนี้ยังได้ความรู้การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและศิลปะแขนงต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถของช่างศิลป์ไทยที่มีการสร้างสม ปรับปรุง และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ