ดีวีดีประจำชุดวิชา 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

ดีวีดี [videorecording] ประจำชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ Financial accounting and managerial accounting ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีและวิชาชีพบัญชี
 2. รายงานทางการเงิน
 3. กระบวนการทางการบัญชี 1
 4. กระบวนการทางการบัญชี 2
 5. งบกระแสเงินสด
 6. การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจ
 7. การบัญชีต้นทุน
 8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ
 9. การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร
 10. การงบประมาณ
 11. การวิเคราะห์งบการเงิน
 12. การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
 13. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 14. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 15. การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายใน

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น