สำนักบรรณสารสนเทศ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพบรรณารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักบรรณสารสนเทศ ร่วมกับ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง กรมราชทัณฑ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการงานเทคนิคและงานบริการห้องสมุด ในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพบรรณารักษ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 ระหว่างวันจันทร์ที่ 22 – วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ณ ห้องสมุดพร้อมปัญญา ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในงานบรรณารักษ์ สามารถเป็นผู้ให้บริการและช่วยเหลืองานห้องสมุดให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดเรือนจำ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การบริหารงานห้องสมุดห้องสมุดพร้อมปัญญา ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รองศาสตราจารย์กฤติกา จิวาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศและคณะได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ และเยี่ยมชมศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ณ ห้องสมุดพร้อมปัญญา ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง พร้อมมอบหนังสือภายใต้โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย จำนวน 20 ชื่อเรื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ให้กับผู้ต้องขัง โดยมีนายอัศนีย์ สังขเนตร ผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เป็นผู้รับมอบ

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพบรรณารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวให้โอวาทแก่
ผู้เข้าร่วมอบรม และนักศึกษา มสธ.
เยี่ยมชมศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ณ ห้องสมุดพร้อมปัญญา ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

เนื้อหาของการฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย มาตรฐานห้องสมุดเรือนจำ/ทัณฑสถาน พ.ศ. 2565 งานเทคนิคห้องสมุดเบื้องต้น การสร้างเครื่องมือช่วยค้นและการทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ การกำหนดหัวเรื่องแทนเนื้อหาทรัพยากร การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศตามระบบทศนิยมดิวอี้ การกำหนดเลขหนังสือ การบริการและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเชิงบูรณาการที่จะช่วยให้ประชาคม/บุคคลสามารถพัฒนาให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน ร่วมทั้งการสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคน (People) เป็นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมโดยให้ความสำคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหยในทุกมิติ และ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ (Partnership) ในระดับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนและสังคม

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น