ซีดีเสียงประจำชุดวิชา 31405 การวิเคราะห์โครงการ

ซีดีเสียง [sound recording] ชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการ Project analysis สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการ
 2. การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ
 3. การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม
 4. การวิเคราะห์โครงการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 5. การวิเคราะห์โครงการด้านการตลาด
 6. การวิเคราะห์โครงการด้านเทคนิค
 7. การวิเคราะห์สถานที่ตั้งโครงการ
 8. การวิเคราะห์โครงการด้านการจัดการ
 9. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการ
 10. การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน
 11. การจัดการความเสี่ยงของโครงการ
 12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
 13. การวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์
 14. การวิเคราะห์โครงการอาคารธุรกิจ
 15. การวิเคราะห์โครงการภาครัฐ

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น