หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชา 12310 วิถีไทย

หนังสือเสียงระบบเดซี [sound recording] 12310 วิถีไทย Thai living ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. ภูมิหลังและอิทธิพลภายนอกที่มีต่อวิถีไทย
 2. วิถีไทยกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
 3. ภาษาในวิถีไทย
 4. มาตราชั่งตวงวัด และเงินตราของไทย
 5. โหราศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย
 6. ศิลปกรรมในวิถีไทย
 7. การบริโภคในวิถีไทยชีวิตไทย
 8. การประกอบอาชีพในวิถีไทย
 9. สุขภาพและการเยียวยาความเจ็บป่วย
 10. ความบันเทิงในวิถีไทย
 11. การสื่อสารโทรคมนาคมและการขนส่งในวิถีไทย
 12. ครอบครัวในวิถีไทย
 13. การศึกษากับวิถีไทย
 14. วิถีไทยว่าด้วยภูมิปัญญา
 15. วิถีไทยในบริบทร่วมสมัย