ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณในโอกาสที่ได้รับพระราชทานรางวัล “รัตนราชสุดาสารสนเทศ” ประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักบรรณสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานรางวัล “รัตนราชสุดาสารสนเทศ” ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 รางวัลเกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ วังสระปทุม

รางวัล “รัตนราชสุดาสารสนเทศ” เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูบุคลากร ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างและวางรากฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ทั้งที่เป็นฐานความรู้ และ/หรือนำไปประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์ยอมรับกันโดยทั่วไป ทั้งในระดับประเทศ และ/หรือ นานาชาติ ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นแบบอย่าง และมีส่วนผลักดันให้เกิดนักคิด นักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ ให้มีมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น