ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรม Unseen Library & Museum @STOU การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักบรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม Unseen Library & Museum @STOU การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวของชุมชนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดกรุงเทพมหานคร ที่จัดโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สำนักบรรณสารสนเทศ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมือง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารบรรณสาร ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

สำหรับกิจกรรม Unseen Library & Museum @STOU จัดขึ้นภายใต้แนวคิดห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติ และเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบ่งเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 สุโขทัยธรรมราชา

เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 และรับฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้ห้องรัชกาลที่ 7 “ ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาทางไกลทรงคุณค่า

เยี่ยมชมนิทรรศการที่นำเสนอแนวคิดของมหาวิทยาลัยเปิด ประวัติ และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มุ่งเน้นการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชน ตลอดจนเรียนรู้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อาทิ ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย ชุดครุย และประติมากรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้ มสธ.” เพื่อลุ้นรับของรางวัลที่ระลึก

กิจกรรมที่ 3 ห้องสมุด มสธ. คลังปัญญา

ร่วมเรียนรู้กับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ได้แก่ เอกสารการสอนชุดวิชา หนังสือ วารสารและสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจนแนะนำบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด พร้อมร่วมสนุกกับเกมทำนายทายทักที่สายมูไม่ควรพลาด กับ “ไพ่น้องสไบ อยากบอกอะไรกับคุณในช่วงนี้” ลุ้นรับของรางวัลที่ระลึก

กิจกรรมที่ 4 นนทบุรีศึกษาพัฒนาที่ยั่งยืน

ร่วมเรียนรู้กับการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีอย่างยั่งยืน ในรูปแบบนิทรรศการและเกม (Gamification) ได้แก่ VR ท่องเที่ยวพุทธศิลป์ พุทธจิตรกรรมล้ำค่านนทบุรี, VR เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องหัตถศิลป์นนทบุรี, Metaverse พิพิธภัณฑ์เสมือนเครื่องหัตถศิลป์ถิ่นนนท์ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม “Quiz Quest (anti) Ques เครื่องหัตถศิลป์นนทบุรี” ลุ้นรับของรางวัลที่ระลึก

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Unseen Library & Museum @STOU การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม “แชะ & แชร์” ถ่ายภาพและแชร์ภาพมุมโปรด ลุ้นรับของรางวัล โดยมีกติการ่วมสนุกดังนี้

  • กดติดตามเพจ FB: ห้องสมุด มสธ.
  • ถ่ายภาพมุมโปรดในห้องสมุด มสธ. และห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
  • โพสต์ภาพถ่ายบน Facebook ส่วนตัว และเปิดสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก #STOULibrary ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567

การจัดกิจกรรม Unseen Library & Museum @STOU การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นับเป็นการพัฒนาต่อยอดบริการสารสนเทศในห้องสมุด มสธ. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดประสบการณ์มิติใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และรูปแบบการดำเนินชีวิตของชุมชนนั้น ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม สำหรับกิจกรรมนี้ยังคงจัดอย่างต่อเนื่องจนถึงวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 และ 2