ทำอย่างไรถึงจะไม่ถูก AI แย่งงาน

ในปัจจุบัน AI ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น และในบางงาน AI ได้เข้าไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แล้วเราจะต้องทำอย่างไร เพื่อไม่ให้ถูก AI แย่งงาน

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย การทำความรู้จักกับ AI ซึ่งในปัจจุบันที่เราเคยได้ยินกันก็จะมี Google Gemini, Chat GPT และ Copilot ผลกระทบของ AI ต่อการทำงาน ทักษะต่างๆ ที่ AI ยังทำไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และทักษะเฉพาะทาง และเราควรมีการพัฒนาทักษะเหล่านี้อย่างไร รวมถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันกับ AI

นอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวถึงเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข ภาครัฐ ภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว ซึ่งแน่นอนจะต้องมีผลกระทบต่อแรงงานไม่มากก็น้อย ดังนั้นเราควรที่จะมีนโยบายรองรับสำหรับเทคโนโลยี AI นี้ด้วยเช่นกัน เพราะดูจากแนวโน้มแล้วเทคโนโลยี AI จะยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หากเราคิดในทางกลับกัน
AI อาจจะไม่ได้เข้ามาแย่งงานของมนุษย์
แต่จะมาช่วยให้มนุษย์ได้ทำงานอื่นที่มีความเหมาะสมมากกว่าก็เป็นได้

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3Vdb5PU