ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักบรรณสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ เล่ม 141 ตอนพิเศษ 155 ง 7 มิถุนายน 2567 หน้า 28-29