หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชา 33443 บริหารการเปลี่ยนแปลง

หนังสือเสียงระบบเดซี [sound recording] ชุดวิชา 33443 บริหารการเปลี่ยนแปลง Change management ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. พัฒนาการและกระบวนทัศน์การบริหาร
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสิ่งแวดล้อม
 3. แนวคิดและทฤษฏีการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 4. รูปแบบการเปลี่ยนแปลงองค์การ
 5. กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ
 6. การวางแผนการเปลี่ยนแปลง
 7. การดำเนินการเปลี่ยนแปลง
 8. การเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
 9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
 10. ผู้บริหารกับการเปลี่ยนแปลง
 11. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
 12. การจูงใจบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 13. วัฒนธรรมองค์การและการเปลี่ยนแปลง
 14. การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ
 15. ปัญหา ข้อกำหนด และแนวทางแก้ไขในการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ