ซีดีเสียงประจำชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ซีดีเสียง [sound recording] ประจำชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for communication ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

  1. การสื่อสารของมนุษย์
  2. หลักการใช้ถอยคำและประโยคเพื่อการสื่อสาร
  3. การรับสารอย่างมีวิจารณญาณ
  4. ปัญหาการใช้ภาษาไทยและการพัฒนาทักษะภาษา
  5. การวางมาตราฐานภาษาไทยการอธิบายและการชี้แจง
  6. การแสดงความคิดเห็น
  7. การเจรจาต่อรอง
  8. การปลอบใจ
  9. การวางแผนและการนำเสนอ
  10. การรายงาน.