Supervisory Development Program : โปรแกรมการพัฒนาหัวหน้างานมืออาชีพ

ปัจุบันการทำงานมีความท้าทาย และปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วองค์กรต่าง ๆ ล้วนต้องการหัวหน้างานที่สามารถ
นำตนเอง (Lead Self) นำทีม (Lead Others) และนำพาธุรกิจให้อยู่รอด เติบโต และยั่งยืน (Lead Business)
ซึ่งหนังสือ Supervisory Development Program : โปรแกรมการพัฒนาหัวหน้างานมืออาชีพ เขียนโดย
ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ เป็นหนังสือที่ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะสื่อให้หัวหน้างานเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นหัวหน้างาน พร้อมเทคนิคดี ๆ สำหรับหัวหน้างานเพื่อให้เกิดไอเดียในการพัฒนาตนเองการเรียนรู้รูปแบบการทำงานแบบใหม่ ซึ่งจำเป็นต้อง Upskill และ Reskill และประเด็นสำคัญในตำแหน่งหัวหน้างานคือการทำให้บุคลากรที่อยู่ในองค์กรทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมทำงานมีความสำราญ งานสำเร็จตามแนวคิด “Three-Lead” โมเดลการพัฒนาทักษะของตนเองใน 3 ด้านที่กล่าวมา นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะหัวหน้างานที่น่าสนใจหลายหัวข้อ ได้แก่

1. ความท้าทายของการเป็นหัวหน้างาน

 • VUCA การเปลี่ยนแปลงที่หัวหน้างานต้องเผชิญ
 • hree-lead สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
 • แบบฟอร์มวินิจฉัยตนเองสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

2. Lead Self การนำตนเอง

 • Growth Mindset การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
 •  Agile Mindset ปรับกระบวนการคิดเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
 •  Self Coach เทคนิคการปลุกไฟในการทำงาน
 • ล้มแล้วลุกด้วยแนวคิด Resilience skill สำหรับหัวหน้างาน
 • หัวหน้างานกับการก้าวสู่เทรนใหม่ด้วย digital skills

3. Lead Others การนำทีม

 • การมอบหมายและติดตามงานของทีมงาน
 • ศิลปะการฟังแบบ Empathic Listening
 • Inspirational Leader : ผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ
 • การ Upskill และ Reskill ทีมงาน
 • การสร้างความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน (Collaboration)

4. Lead Business : การนำพาธุรกิจ ให้อยู่รอด เติบโต และยั่งยืน

 • Challenging SMART Goals กับตั้งเป้าหมายการทำงานที่ท้าทาย
 • เทคนิคการทำ To Do List ในการวางแผนงานให้สำเร็จ
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • ปลดล็อคความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างทางรอดให้กับธุรกิจ
 • ศิลปะการรายงานและนำเสนอเชิงรุกกับผู้บังคับบัญชา

5. ตกผลึกการเป็นหัวหน้าด้วย Three-Lead

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ