ซีดีเสียงประจำชุดวิชา 33448  การบริหารการคลังท้องถิ่น

ซีดีเสียง [sound recording] ประจำชุดวิชา 33448  การบริหารการคลังท้องถิ่น Local finance administration ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหา 15 หน่วย ดังนี้

 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการคลังท้องถิ่น
 2. การคลังท้องถิ่นของต่างประเทศ
 3. นโยบายการคลังและดุลการคลังของท้องถิ่น
 4. รายได้ของท้องถิ่น
 5. รายจ่ายของท้องถิ่น
 6. หนี้สาธารณะของท้องถิ่น
 7. เงินอุดหนุนท้องถิ่น
 8. การคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล
 9. การคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 10. การคลังของเทศบาล
 11. การบริหารการคลังของกรุงเทพมหานคร
 12. รายได้ของท้องถิ่น
 13. การคลังของเมืองพัทยา
 14. รายจ่ายของท้องถิ่น
 15. รายได้ รายจ่ายและหนี้สาธารณะ