ขอเชิญตอบแบบสำรวจการใช้งานทรัพยากรทางวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร มสธ. ตอบ แบบสำรวจการใช้งานทรัพยากรทางวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 เพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง ตั้งแต่วันนี้ – 12 กรกฎาคม 2567

ตอบแบบสำรวจ https://shorturl.at/d2w1l