วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนกรกฎาคม 2567

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. เปิดบริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ในเดือนกรกฎาคม 2567 ดังนี้

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  • วันเสาร์ที่ 13 และ 27 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 เนื่องจากมีการรื้อถอนผนังระเบียงชั้น 2 อาคารบรรณสาร
  • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 วันอาสาฬหบูชา
  • วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
  • วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • อาทิตย์ที่ 7, 14, 21 และ 28 กรกฎาคม 2567