การนำฝากข้อมูล

ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่นำเข้าคลังปัญญา มสธ.

สำนักบรรณสารสนเทศ ติดต่อประสาน สำนักบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นผู้รวบรวมผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อนำส่งไฟล์ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลให้กับสำนักบรรณสารสนเทศและการรับข้อมูลผ่านระบบ iThesis เพื่อนำข้อมูลเข้าคลังปัญญา มสธ. ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากทางเจ้าของผลงานผ่านข้อตกลงในการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ ในการจัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบสื่อดิจิทัลหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการอนุญาต รวมถึงการอนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาผลงานจากสาขาวิชาที่สังกัดของนักศึกษา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ห้องสมุดและนำเข้าระบบคลังปัญญา มสธ. โดยเนื้อหาผลงานต้องไม่เข้าข่ายข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือมีชั้นความลับ ดังต่อไปนี้

  1. เนื้อหาของผลงานจะต้องไม่ละเมิดหลักจริยธรรมต่าง ๆ เช่น จริยธรรมทางวิชาการจริยธรรมในมนุษย์ และจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้น
  2. เนื้อหาของผลงานต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการยั่วยุ ปลุกปั่น ปลุกระดม โจมตี หรือ ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือกระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของ ประเทศชาติ และหน่วยงานต่าง ๆ
  3. เนื้อหาของผลงานต้องคำนึงถึงและเคารพหลักการของสิทธิมนุษยชน และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  4. เนื้อหาของผลงานต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

เนื้อหาที่ปรากฎใน ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของคลังปัญญา มสธ. เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียว สำนักบรรณสารสนเทศไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหากพบผลงานที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น หรือ ได้รับข้อร้องเรียนและผลการพิจารณาจากสำนักบัณฑิตศึกษาให้เพิกถอนและระงับการเผยแพร่ สำนักฯ จะนำผลงานออกจากคลังปัญญา มสธ. และฐานข้อมูลอื่น ๆ ด้วย

รูปแบบไฟล์มาตรฐานของผลงานที่นำฝาก

ไฟล์ที่นำฝากที่คลังปัญญา มสธ. เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการสวงนรักษา และการให้บริการ อีกทั้งยังสามารถนำไฟล์กลับมาใช้ใหม่ได้ในระยะยาวยั่งยืน ตามรายละเอียดังนี้ มาตรฐานรูปแบบไฟล์ในการจัดเก็บและให้บริการในคลังปัญญา มสธ.