ห้องสมุดปิดปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วันที่ 22-24 ม.ค. 63

ห้องสมุด มสธ. ปิดปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 ส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

  • บริการยืมคืน สามารถดำเนินการได้ โดยผู้ใช้บริการต้องนำบัตรสมาชิกห้องสมุด/บัตรนักศึกษา มาด้วยทุกครั้ง
  • การยืมต่อ/การจองสื่อการศึกษาบนหน้าเว็บห้องสมุด ไม่สามารถดำเนินการได้
  • การแจ้งกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษาล่วงหน้า และการทวงสื่อการศึกษาทางอีเมล และ SMS งดให้บริการ
  • การค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุดจากฐานข้อมูลโอแพก ไม่สามารถดำเนินการได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการยืมคืน ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7463
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com