ทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางการพยาบาล Clinicalkey for Nursing และ Clinical Skills

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองฐานข้อมูลทางการพยาบาล จำนวน 2 ฐาน ดังนี้

  • Clinicalkey for Nursing ฐานข้อมูลทางการพยาบาล ประกอบด้วย Books, Journals, Clinical Overviews, Drug Monographs, Guidelines, Patient Education, Multimedia, Procedure Videos, Clinical Skills, Nursing Scales, Mosby’s Evidence-Based Nursing Monographs, Clinical Updates, Core Measures, Labs และ Nurse Educator Topics
  • Clinical Skills ฐานข้อมูลอีเลิร์นนิงทักษะทางการพยาบาล มากกว่า 500 ทักษะ ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ เช่น Admission, Aseptic Technique, Cardiac, Chest Tubes, Communication, Diagnostic Tests, Hematologic, Medications, Neurologic, Newborn เป็นต้น **ขอรับ username และ password ได้ที่ dilibrary@hotmail.com**

ระยะเวลาการเข้าใช้งาน: วันนี้ – 8 พฤษภาคม 2563
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com