พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ ทำให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2563 มีการเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ห้องสมุด มสธ. จึงได้นำภาพบรรยากาศของพิธีพระราชปริญญาบัตรในครั้งแรก มาให้ได้รับชม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีพระราชปริญญาบัตรแก่บัณฑิตครั้งแรก เมื่อวันที่ 26-27 และ 29-31 มีนาคม 2527 เป็นเวลา 5 วัน ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนั้นมีผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2525 ระดับปริญญาตรี ประมาณ 9,594 คน จาก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นสาขาวิชาแรกๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2523

มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต และทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท ทั้งหมด 5 องค์ ในโอกาสนี้จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทองค์แรก เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2527 มาให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเป็นข้อคิดแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ให้นำไปปรับใช้ในชีวิต สร้างคุณประโยชน์ให้กับตนเอง สังคม และบ้านเมืองต่อไป

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

  1. ต้นฉบับพระบรมราโชวาทองค์แรกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. คลิปวิดีโอพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรกแก่บัณฑิต รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2525
  3. หนังสือ มสธ. ใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (E-Book)
  4. จดหมายเหตุบอกเล่ามหาวิทยาลัย