ห้องสมุดปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563

ห้องสมุด มสธ. ปิดทำการชั่วคราว ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 จากเดิมวันที่ 12 เมษายน 2563 ขยายเป็นวันที่ 30 เมษายน 2563

ห้องสมุดขยายเวลาการส่งคืนสื่อการศึกษาเป็นวันที่ 30 เมษายน 2563 และปลอดค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าว

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการห้องสมุดผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ห้องสมุด https://library.stou.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น