ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563

ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 โดยในวันฝึกซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ห้องสมุด มสธ. ได้เปิดให้เยี่ยมชม ถ่ายภาพมุมประทับใจภายในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2

[justified_image_grid rml_id=198]