การเผยแพร่และการแบ่งปันประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรีศึกษาสู่ชุมชนที่ยั่งยืน

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง ห้องสมุดกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จากวิสัยทัศน์ สู่แนวปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ แนวปฏิบัติ สามารถปรับบทบาทของห้องสมุดให้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนองตอบนโยบายทั้งขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2558 ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นไปตามนโยบายของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions : IFLA) ที่ให้ความสำคัญต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

ในการประชุมสำนักบรรณสารสนเทศ โดย นางวรนุช สุนทรวินิต อดีตผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ภายใต้หัวข้อ “นนทบุรีศึกษา บทบาทห้องสมุด มสธ. กับการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ชุมชนยั่งยืน” ตลอดจนร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อแบ่งปันความรู้จากผลผลิต และบอกเล่าประสบการณ์การดำเนินโครงการนนทบุรีศึกษา โดยนางกัลยาณี ศุภดิษฐ์ และนายอาเขต แก้วสว่าง การจัดแสดงประกอบด้วย หนังสือในโครงการนนทบุรีศึกษา และหนังสือนวัตกรรมบรรณสาร พ.ศ. 2548-2555 และ พ.ศ. 2555-2563 นิทรรศการออนไลน์ นิทรรศการเคลื่อนที่ คลังสารสนเทศดิจิทัลนนทบุรีศึกษา รายการเสียงออนไลน์ (Podcast) เรื่องเล่าจากท้องถิ่น ซีดีรอมและที่คั่นหนังสือในโครงการนนทบุรีศึกษา

[justified_image_grid rml_id=199]