ห้องสมุด มสธ. ปิดบริการ วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

ห้องสมุด มสธ. ปิดบริการในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการห้องสมุดผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ห้องสมุด https://library.stou.ac.th

ช่องทางการติดต่อห้องสมุด มสธ.
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com