ห้องสมุด มสธ. ปิดทำการชั่วคราว วันที่ 28 ธ.ค. 63 – 6 ม.ค. 64

ห้องสมุด มสธ. ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 6 มกราคม 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

สำหรับสื่อการศึกษาที่กำหนดส่งระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม – 6 มกราคม 2564 ห้องสมุดขยายเวลาการส่งคืน โดยมีกำหนดส่ง วันที่ 7 มกราคม 2564 และปลอดค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าว

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการห้องสมุดผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ห้องสมุด https://library.stou.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น